Algemene voorwaarden Urban Collect 

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 90782968.

Deze voorwaarden gelden specifiek voor de zakelijke gebruiker.

Inhoudsopgave

 1. Totstandkoming overeenkomst
 2. Beëindiging overeenkomst
 3. Wijziging overeenkomst
 4. Zichttermijn
 5. Toegang tot de Urban Collect Business License
 6. Intellectuele eigendom Urban Collect applicatiesoftware
 7. Gebruiksvoorwaarden Urban Collect applicatiesoftware
 8. Gebreken applicatiesoftware
 9. Update(s) Urban Collect applicatiesoftware
 10. Garanties applicatiesoftware
 11. Prijzen en tarieven
 12. Wijziging honorarium, prijzen en tarieven
 13. Betaling
 14. Aansprakelijkheid
 15. Communicatie
 16. Wijziging algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Totstandkoming overeenkomst

1.1 De Overeenkomst tussen Urban Collect en een Gebruiker komt tot stand door het afsluiten van een Urban Collect Business License via de website van Urban Collect en hiermee akkoord te gaan met de maandelijkse automatische incasso, de algemene voorwaarden en de privacy statement.

1.2 De Overeenkomst wordt ten aanzien van de Gebruiker in de hoedanigheid van Bedrijf aangegaan voor de periode van één maand, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van de overeenkomst zal de overeenkomst stilzwijgend maandelijks worden verlengd zolang er geen actie wordt ondernomen door de Gebruiker.

 

Artikel 2: Beëindiging overeenkomst

2.1 Urban Collect en de Gebruiker kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

2.2 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

2.3 Zowel Urban Collect als de Gebruiker hebben een opzegtermijn van één maand.

 

Artikel 3: Wijziging overeenkomst

3.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Urban Collect de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

3.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Urban Collect zal de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Urban Collect de Gebruiker hierover van tevoren over inlichten.

3.4 Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Urban Collect daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Urban Collect proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

3.5 Urban Collect zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Urban Collect kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 4: Zichttermijn

4.1 Bij het aangaan van een overeenkomst met een looptijd van 1 maand heeft de Gebruiker een bedenktijd van 14 dagen, waarin de overeenkomst kosteloos geannuleerd kan worden. Indien de Gebruiker hier gebruik van wil maken dient dit binnen 14 dagen na registratie per e-mail ([email protected]) doorgegeven te worden aan Urban Collect.

4.2 Indien de Gebruiker gebruik maakt van opzegging binnen zichtermijn en nog geen gebruik heeft gemaakt van de Urban Collect Business License wordt de overeenkomst ontbonden en worden eventuele betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd. Indien de Gebruiker gebruik heeft gemaakt van de Urban Collect Business License wordt er geen factuurbedrag gerestitueerd.

 

Artikel 5: Toegang tot de Urban Collect Business License

5.1 Registratie voor de Urban Collect Business License, geschiedt door het inschrijfformulier op de Urban Collect website volledig in te vullen, deze te bevestigen en ter verificatie van de bankzaken 17,50 (Ex BTW) euro te betalen via iDeal/Paypall. Vervolgens ontvangt de Gebruiker een bevestigingsmail in het opgegeven emailadres. Na verificatie per e-mail kan de Gebruiker direct gebruik maken de Urban Collect Business License.

5.2 Registratie met een emailadres is noodzakelijk. Op het opgegeven emailadres ontvangt de Gebruiker een bevestiging. Om gebruik te maken van de Urban Collect Business License dient het opgegeven emailadres te worden gebruikt.

5.3 Gebruikers dienen de Urban Collect Business app in de Google Play store of Apple App store te downloaden en te installeren op de mobiele telefoon.

5.4 Het bedrijf krijgt na het aanschaffen van een Urban Collect Business License toegang tot het Urban Collect Platform en de Urban Collect Business app (te downloaden via de Android Playstore of Apple Appstore) en de bijbehorende functionaliteiten.  

5.5 Na het aanschaffen van een Urban Collect Business License ontvangt het bedrijf binnen 5 werkdagen de Urban Collect Starterskit.

5.6 De door het bedrijf ingevulde gegevens in zijn account worden eenmalig ter controle voorgelegd aan Urban Collect voordat het bedrijf zichtbaar wordt op het platform. Na goedkeuring vanuit Urban Collect is het bedrijf direct zichtbaar op het platform en kan het bedrijf starten met het uitgeven van Credits en het laten verzilveren van Rewards.

5.7 Een werkende en stabiele internetverbinding (mobiel en/of bedraad is nodig om gebruik te kunnen maken van de Urban Collect Business License.

5.8 Indien het bedrijf de maandelijkse financiële verplichting van de Urban Collect License niet nakomt wordt de toegang tot het platform en app geweigerd.

 

Artikel 6: Intellectuele eigendom Urban Collect applicatiesoftware

6.1 Urban Collect behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

6.2 De intellectuele eigendomsrechten voor de Urban Collect applicatiesoftware en de updates van de applicatiesoftware komen toe aan Urban Collect.

6.3 De intellectuele eigendomsrechten van de gegevens, informatie en data die het bedrijf heeft ingevoerd in de applicatiesoftware komen toe aan Urban Collect.

6.4 Urban Collect behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 7: Gebruiksvoorwaarden Urban Collect applicatiesoftware

7.1 Urban Collect verschaft de Gebruiker het volledige en niet-overdraagbare gebruik van de applicatiesoftware.

7.2 Het gebruiksrecht kent onder meer de volgende beperkingen:

– het is de Gebruiker niet toegestaan de applicatiesoftware en de documentatie in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken;

– het is de Gebruiker niet toegestaan de applicatiesoftware en de documentatie te wijzigen, of aan te passen.

– Het is de Gebruiker niet toegestaan de gebruiksrechten voor de applicatiesoftware aan een derde over te dragen of inzicht hierin te verlenen.

7.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de applicatiesoftware en de documentatie te verwijderen.

7.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan om aanstotende of verwerpelijke uitingen in tekst of beeldmateriaal te tonen op het Urban Collect platform via haar account. Urban Collect heeft het recht om ongewenste uitingen in geschrifte of beeld van het platform te verwijderen zonder toestemming van de Gebruiker.

7.5 Locaties kunnen de nieuwsbrief functie activeren via het account. De locatie ontvang de gegevens van een Urban Collect gebruiker indien hij/zij zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van de desbetreffende locatie. Deze informatie mag alleen gebruikt worden voor dit doeleinden. Indien deze gegevens voor andere doeleinden wordt gebruikt kan de locatie wettelijk aansprakelijk worden gesteld door zowel Urban Collect als de gebruiker.

Indien de gebruiker zich afmeldt voor de nieuwsbrief middels het Urban Collect account of nieuwsbrief van de desbetreffende locatie is de locatie verplicht om alle gegevens van de Urban Collect gebruiker te verwijderen.

Het is ten strengste verboden om gegevens van Urban Collect gebruikers te delen met derden. Indien dit wel wordt gedaan kan de locatie volledig aansprakelijk worden gesteld door zowel Urban Collect als door de Urban Collect gebruiker.

 

Artikel 8: Gebreken applicatiesoftware

8.1 De Gebruiker is gehouden de applicatiesoftware binnen 14 dagen, nadat hij toegang heeft tot het gebruik te onderzoeken of het conform de eisen functioneert die in het normale handelsverkeer gelden.

8.2 Gebreken dient de Gebruiker binnen 14 dagen na ontdekking ervan aan Urban Collect te melden.

8.3 Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 14 dagen na ontdekking ervan aan Urban Collect gemeld te worden.

8.4 Indien de Gebruiker een Gebrek meldt, dan zal Urban Collect zich ervoor inspannen dit Gebrek bij de volgende Update van de applicatiesoftware is opgelost.

8.5 Het recht op herstel van de applicatiesoftware bij een Update komt te vervallen indien Gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld.

8.6 De betalingsverplichting wordt opgeschort indien Urban Collect de Gebreken in de applicatiesoftware niet kan oplossen waardoor de Gebruiker geen gebruik meer kunt maken van de applicatiesoftware.

 

Artikel 9: Update(s) Urban Collect applicatiesoftware

9.1 Urban Collect kan van tijd tot tijd Updates uitbrengen in verband met het onderhoud aan of het optimaliseren van de applicatiesoftware. Hiertoe behoeft Urban Collect geen (schriftelijke) toestemming van de Gebruiker.

9.2 Applicatiesoftware Updates voor de Urban Collect Business App zullen geautomatiseerd geschieden via de Android Playstore of Apple Appstore.

9.3 Updates die het gebruik van de softwareapplicatie significant wijzigen t.o.v. de gebruikservaring op het moment van aanschaf da dient Urban Collect de Gebruiker hierover twee weken van tevoren nader te informeren. Voor de Updates voor de Urban Collect Business App dient Urban Collect de Gebruiker niet te informeren. Deze verneemt de wijzigingen via de Android Playstore of Apple Appstore.

9.4 Urban Collect behoudt het recht haar applicatiesoftware regelmatig en, geheel naar eigen inzicht, te wijzigen of beëindigen. Daarnaast behoudt Urban Collect het recht voor om de wijze waarop de service wordt aangeboden en geëxploiteerd te wijzigingen.

 

Artikel 10: Garanties applicatiesoftware

10.1 Urban Collect garandeert dat de applicatiesoftware functioneert conform de specificaties.

10.2 Urban Collect garandeert dat het verlenen van gebruiksrechten aan de Gebruiker als bedoeld in deze Overeenkomst niet in strijd is met rechten van derden.

10.3 De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

10.4 De Gebruiker heeft gedurende de garantietermijn recht op kosteloos herstel van Gebreken en oplossen van bugs. Urban Collect zal Gebreken oplossen bij de eerstvolgende Update.

10.5 De garantie vervalt indien en voor zover Urban Collect aantoont dat de desbetreffende Gebreken die worden aangegeven door de Gebruiker ontstaan door het foutief gebruiken van de applicatiesoftware.

10.6 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Gebruiker of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Urban Collect in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

10.7 De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Urban Collect geen invloed op uit kan oefenen. Hieronder valt in ieder geval een onstabiele internetverbinding van de Gebruiker.

 

Artikel 11: Prijzen en tarieven

11.1 De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 12: Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

12.1 Indien Urban Collect bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Urban Collect gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

12.2 Indien Urban Collect het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Urban Collect zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

12.3 Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Gebruiker de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring via mail direct laten ontbinden, tenzij:

– de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Urban Collect rustende verplichting ingevolge de wet;

– de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

– Urban Collect alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

– bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

 

Artikel 13: Betaling

13.1 Betaling vindt plaats door middel van een automatische incasso, tenzij anders is overeengekomen.

13.2 De eerste termijn wordt direct na afsluiting geïncasseerd. Daarna wordt het bedrag maandelijks geïncasseerd.

13.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de incassodatum is de Gebruiker, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Gebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

13.4 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Urban Collect en de verplichtingen van de Gebruiker jegens Urban Collect onmiddellijk opeisbaar.

13.5 De Gebruiker dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Urban Collect behoudt zicht het recht om het account van de gebruiker (tijdelijk) te blokkeren wanneer niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Urban Collect is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Urban Collect.

14.2 Urban Collect is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Gebruiker.

14.3 De Gebruiker erkent dat Urban Collect de applicatiesoftware kan verwijderen of stilleggen. Urban Collect is niet aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat.

14.4 De applicatiesoftware is afhankelijk van de algemene werking van het internet en het world wide web. Urban Collect heeft hier geen invloed op en heeft geen invloed over bepaalde factoren die nodig zijn voor de onafgebroken werking van het internet en het world wide web.

14.5 De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat het gebruik van de applicatiesoftware, of het niet kunnen gebruiken ervan, volledig voor eigen risico is.

14.6 Urban Collect is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

14.7 De Gebruiker dient de schade waarvoor Urban Collect aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Urban Collect te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

14.8 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Urban Collect vervalt binnen één jaar nadat de Gebruiker bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

14.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Urban Collect of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Communicatie

15.1 Indien de Urban Collect gebruiker spaart bij een Urban Collect locatie worden de accountgegevens van de gebruiker gedeeld met de desbetreffende locatie. De gegevens mogen gebruikt worden om commerciële berichten te sturen naar de Urban Collect gebruiker. De berichten moeten echter wel soortgelijke producten/diensten bevatten die door de gebruiker zijn aangeschaft bij de desbetreffende locatie. Tevens moet in de mail de mogelijkheid van verzet/afmelding worden aangeboden.

15.2 Middels de Urban Collect app kan de gebruiker zich afmelden voor de marketing e-mails. Indien de gebruiker zich afmeldt dient de locatie de gegevens van de desbetreffende gebruiker te verwijderen. 

15.3 De gegevens mogen niet voor andere doeleinden, dan hiervoor zijn beschreven, gebruikt worden.

Artikel 16: Wijziging algemene voorwaarden

16.1 Urban Collect heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

16.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

16.3 Urban Collect zal de Gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

16.4 De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Gebruiker op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

16.5 Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen heeft de Gebruiker het recht om de Overeenkomst per direct op te zeggen.

Registreren

Registreer je nu vrijblijvend bij Urban Collect en download onze GRATIS app! Start met het verzamelen van credits en kom in aanmerking voor leuke rewards.