Algemene voorwaarden Urban Collect 

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 90782968.

Deze voorwaarden gelden specifiek voor de consument.

Inhoudsopgave

  1. Wijzigen algemene voorwaarden
  2. Urban Collect account
  3. Communicatie
  4. Verplichtingen van de gebruiker
  5. Beëindigen account

 

Artikel 1: Wijzigen algemene voorwaarden

1.1 Urban Collect heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden tenminste dertig dagen voor de inwerkingtreding daarvan via e-mail kenbaar gemaakt. Indien de gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de betreffende wijziging(en), kan de gebruiker tot de inwerkingtreding zijn account beëindigen (zie art. 13 van deze Algemene Voorwaarden). Wanneer de gebruiker niet voor de datum van inwerkingtreding zijn account heeft beëindigd, wordt/ worden de wijziging(en) geacht te zijn aanvaard.

 

Artikel 2: Urban Collect account

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de spaarprogramma’s kan de gebruiker een account aanmaken via https://urbancollect.nl/account/?register. Vervolgens dient de gebruiker de Urban Collect app te downloaden in de Google Play Store of de Apple App Store.

2.2 De gebruiker garandeert dat hij of zij juiste en accurate gegevens verstrekt bij het aanmaken en beheren van een account en zal geen account aanmaken op naam van een derde zonder toestemming van deze derde. De gebruiker draagt zelf verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door hem of haar ingevulde gegevens.

2.3 Urban Collect behoudt zich het recht voor om zonder nadere toelichting te besluiten om een gebruiker geen account te laten aanmaken wanneer deze Algemene Voorwaarden niet worden nageleefd of zij daar een gegronde reden voor heeft zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van directe of indirecte schade.

2.4 Het Spaarprogramma heeft een promotioneel karakter en is bedoeld om Urban Collect locaties de mogelijkheid te bieden om trouwe consumenten te belonen en hun goederen en/of diensten te promoten. De gebruiker kan gebruik maken van het spaarprogramma door de persoonlijke QR-code, die te vinden is in de Urban Collect app, die gekoppeld is aan het account bij een aankoop te (laten) scannen bij de Urban Collect Locatie. De credits die de gebruiker heeft gespaard bij de Urban Collect locaties kunnen worden ingezien door in te loggen op het account. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het juist laten inscannen van de persoonlijke QR-code.

2.5 De Urban Collect Locatie bepaalt het doel, de aard en de inhoud van het spaarprogramma alsmede overige voorwaarden voor deelname. De Urban Collect locatie bepaalt onder andere het aantal credits dat wordt toegekend en de tegenprestatie. Urban Collect is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de door een Urban Collect locatie opgestelde inhoud van het spaarprogramma, de toegekende en/of gescande credits en de tegenprestatie van de Urban Collect locatie alsmede overige voorwaarden van de Urban Collect locatie die van toepassing zijn op het spaarprogramma.

2.6 De toegekende credits voor het spaarprogramma kunnen alleen bij de Urban Collect locatie worden verzilverd waar deze credits zijn toegekend.

2.7 De Urban Collect locatie kan besluiten niet langer het spaarprogramma aan te bieden. De gebruiker kan dan de gespaarde punten niet verzilveren. Urban Collect is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor dergelijk besluit van de Urban Collect locatie.

 

Artikel 3: Communicatie

3.1 Indien de gebruiker bij een Urban Collect locatie spaart, hetgeen een betaalrelatie vertegenwoordigt, ontvangt de gebruiker mogelijk marketing e-mails van de desbetreffende Urban Collect locatie.

3.2 De gebruiker kan zich afmelden voor het ontvangen van e-mails. Het afmelden voor het ontvangen van e-mails kan per specifieke Urban Collect locatie. De gebruiker wordt hierover geïnformeerd via een e-mail.

3.3 Urban Collect kan functionele e-mails sturen naar de gebruiker, zoals een update omtrent wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Urban Collect zal nooit commerciële e-mails versturen naar de gebruiker.

 

Artikel 4: Verplichtingen van de gebruiker

4.1 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de faciliteiten die nodig zijn om toegang te krijgen tot het Platform en het Account.

4.2 Inloggegevens voor het account zijn persoonlijk. De gebruiker dient zijn inloggegevens vertrouwelijk te behandelen en niet te delen met derden.

4.3 De gebruiker is verantwoordelijk voor al het (onbevoegd) gebruik van zijn account. Urban Collect is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of onbevoegd gebruik van het account.

4.4 In geval van fraude met betrekking tot het gebruik van het account of een vermoeden daarvan, behoudt Urban Collect zich het recht voor om de gebruiker uit te sluiten van het verdere gebruik hiervan en kan Urban Collect de gebruiker het gebruik van het account ontzeggen. In geval van fraude met het account kunnen Urban Collect en/of de Urban Collect Locatie de betreffende credits die zijn gespaard met het account ongeldig verklaren, waardoor deze niet langer kunnen worden gebruikt. Wanneer de gebruiker zijn account om voornoemde redenen niet meer kan gebruiken, heeft de gebruiker geen recht op eventueel gespaarde credits en/of andere toegekende voordelen of enige vergoeding van schade en/of kosten.

4.5 Urban Collect is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van het account, het Platform, de app en de Website tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen de gebruiker en Urban Collect overeengekomen. De gebruiker zal technische voorzieningen die bedoeld zijn om het account en de website te beschermen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

 

Artikel 5: Beëindiging Account

5.1 Het Account wordt aangemaakt voor onbepaalde duur en kan te allen tijde door de gebruiker worden opgezegd en/of gedeactiveerd door contact op te nemen met Urban Collect (per e-mail via [email protected]).

5.2 Urban Collect kan besluiten het account te beëindigen indien Urban Collect dat wegens een zwaarwegende reden noodzakelijk acht en/of wanneer deze Algemene Voorwaarden niet worden nageleefd zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van directe of indirecte schade.

5.3 Wanneer het account is beëindigd, kan de gebruiker geen gebruik meer maken van de diensten die via het account worden aangeboden. De gebruiker kan geen aanspraak maken op gespaarde credits of andere voordelen die gekoppeld zijn of waren aan het account.

Registreren

Registreer je nu vrijblijvend bij Urban Collect en download onze GRATIS app! Start met het verzamelen van credits en kom in aanmerking voor leuke rewards.